• 08:00 - 16:00

  • ponedjeljak - petak

Kupnja nekretnina za strane državljane

 

Građani država članica EU


Fizičke i pravne osobe iz država članica Europske unije stječu pravo vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske.

 

Građani država koje nisu članice EU


Strani državljani iz zemalja izvan Europske unije mogu kupovati nekretnine po principu reciprociteta. Kada kupujete nekretninu, neophodno je tražiti odobrenje od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Strani državljani bez uzajamnog pristanka / uzajamnosti, mogu kupiti nekretninu na ime tvrtke. Tvrtka treba biti osnovana sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. U tom slučaju nekretninu kupuje hrvatska tvrtka u vlasništvu stranaca.

 

Ograničenja


Strani državljani nisu u mogućnosti kupiti i registrirati sljedeće nekretnine na svoje fizičko ime: Poljoprivredno zemljište
Nekretnine koje se nalaze u zaštićenim područjima prirode
Prije procesa kupoprodaje nekretnine potrebno je ishoditi OIB ( Osobni identifikacijski broj)
Strana osoba (smatra se fizička osoba koja nema hrvatsko državljanstvo te pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske) u svrhu određivanja i dodjeljivanja OIB-a mjesno nadležnoj ispostavi OSOBNO ili putem OPUNOMOĆENIKA podnosi obrazac ZAHTJEVA ZA ODREĐIVANJEM I DODJELJIVANJEM OIB-a (u nastavku: Zahtjev), koji je moguće preuzeti s linka
http://www.porezna-uprava.hr/HR_OIB/Documents/zahtjev-OIB.pdf
a uz Zahtjev osoba predočuje važeće isprave kojima potvrđuje podatke navedene u Zahtjevu.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA ODREĐIVANJE I DODJELJIVANJE OIB-a


STRANA FIZIČKA OSOBA

  • Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a
  • Putovnica – original na uvid, a kopija se prilaže uz Zahtjev Iznimno, ako strana fizička osoba ne posjeduje putovnicu uz Zahtjev mora priložiti: - europsku osobnu iskaznicu (državljani Europske unije) ili - identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu

STRANA PRAVNA OSOBA

  • Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a
  • Akt o osnivanju (rješenje ili izvadak iz nadležnog registra koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača) Kada Zahtjev u ime strane osobe (fizičke i pravne) podnosi OPUNOMOĆENIK, uz prethodno navedenu dokumentaciju (preslike dokumenata) mora dostaviti i punomoć.

STRANA PRAVNA OSOBA

    mora biti izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a. Punomoć mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik, budući je u Republici Hrvatskoj u službenoj upotrebi hrvatski jezik. Punomoć se zadržava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave i mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika samo iznimno ako postoji sumnja u njezinu vjerodostojnost. Ukoliko je punomoć izdana na javnog bilježnika, odvjetnika, javnopravno tijelo, banku nije potrebna ovjera punomoći. Ukoliko Zahtjev podnosi fizička osoba za stranu osobu, potrebna je ovjera punomoći.

 


Potražujemo nekretnine za prodaju

Na području grada i šire okolice

Kontaktirajte nas